Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Service Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.visdealshop.nl zijn van toepassing op alle diensten van visdealshop en haar website. Door de visdealshop diensten te gebruiken, bevestigt u deze overeenkomst gelezen en begrepen te hebben en verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Voor wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Service Voorwaarden van visdealshop dient u het hierboven vermelde adres te raadplegen.

De website www.visdealshop.nl wordt geëxploiteerd door:

visdealshop / Bontrup Media

De Limiet 13-A

4131 NR Vianen

Email:info@visdealshop.nl

De algemene voorwaarden en deze privacy verklaring worden gebruikt door de manager en operator van visdealshop, met de Kamer van Koophandel in Utrecht (Nederland) onder nummer 30192999, VAT nummer: NL 8127.67.949.B.01.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met visdealshop.

Algemeen

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage www.visdealshop.nl. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

Door bestelling geeft de koper te kennen dat de koper met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden van visdealshop akkoord gaat. visdealshop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als een koper producten ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper visdealshop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door visdealshop aan de koper vermelde gegevens moeten direct door de koper aan visdealshop worden gemeld.

Gegarandeerde prijs

visdealshop garandeert dat de prijzen binnen de gestelde 24 uur niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. visdealshop is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Visdealshop het betreffende product met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

De prijzen vermeld op de site zijn inclusief 21% BTW.

Verzendkosten

Visdealshop brengt aparte verzendkosten in rekening, die kunnen variëren per product. De op de website vermelde verzendkosten hebben slechts betrekking op levering van producten binnen Nederland.

Veilig betalen

Visdealshop biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

- Paypal: met paypal kan de koper zowel vanaf zijn bank- of girorekening, zijn creditcard of zijn paypalaccount geld overmaken.

- iDEAL: voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.

- Credit Card

- Bancontact

Alle betalingen verlopen via een beveiligde betaalomgeving de gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.

Levering

Visdealshop zal zich inspannen om de bestelde producten binnen vijf - tien werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan onder omstandigheden enige vertraging ontstaan in de bezorging.

Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Aansprakelijkheid

Hoewel Visdealshop haar uiterste best doet om de genoemde levertijden te respecteren kan Visdealshop niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 50 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Visdealshop retourneren, volgens de door de door Visdealshop aangegeven redelijke en duidelijke retoursinstructies. Op de achterzijde van de flyer/pakbon die bij elk product wordt geleverd, staan de retoursinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 50 dagen na ontvangst, conform de retoursinstructies (als vermeld op de achterzijde van de flyer/pakbon) terug te sturen aan Visdealshop.

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Visdealshop binnen 7 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen.

De volgende producten kunnen in het geheel niet worden geretourneerd: a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Visdealshop geen invloed heeft; b) producten die: i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld: ondergoed of epilatoren); iii) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; iv) snel kunnen bederven of verouderen; c) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; d) kranten en tijdschriften.

Garantie

De ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ bij Visdealshop staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Visdealshop betaalt, na ontvangst van hetgeen verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 7 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. Visdealshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de koper geleverde product. De garantietermijn van Visdealshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan

- onoplettendheid, of

- opzettelijke beschadiging, of

- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan Visdealshop zonder toestemming van Visdealshop herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Persoonsgegevens en Privacy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Visdealshop nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op www.visdealshop.nl en de gegevens in te zien in het "Mijn menu" gedeelte van de website.

Visdealshop zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Visdealshop garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Eigendom

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid

- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw

- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

Algemeen
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.